Tầm nhìn - Sứ mệnh

Đặt nền móng, tạo phong trào cho niềm đam mê, sự yêu thích hoạt động cưỡi ngựa và các hoạt động thể thao - giải trí với ngựa để rèn luyện thể lực cho những người yêu thích ngựa tại Việt Nam đặc biệt tại Hà Nội. Tạo môi trường để các thành viên kết nối, giao lưu không chỉ trong hoạt động cưỡi ngựa mà còn trong các hoạt động hợp tác kinh tế, hoạt động vì cộng đồng.


Phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các sự kiện thường niên. Từng bước tạo cơ sở góp phần phát triển và phổ biến môn thể thao cưỡi ngựa tại Việt Nam.