Ban chủ nhiệm CLB

BAN CHỦ NHỆM CLB NGỰA THÁNH GIÓNG - 2021
 

1- ĐINH NGỌC CƯƠNG - Chủ tịch CLB, phụ trách chuyên môn
 
2- AN THÀNH ĐÔ - Phó chủ tịch CLB, phụ trách CSHT
 
3- ĐOÀN VĂN HƯỞNG - Phó chủ tịch CLB, phụ trách hoạt động đào tạo
 
4- PHAN THI THANH HIỀN - Thành viên BCN, phụ trách hoạt động tài chính, chăm sóc hội viên
 

5- NGUYỄN VĂN MẠNH - Thành viên BCN, phụ trách hoạt động chăm sóc, huấn luyện